Blood-brain barrier-penetrating siRNA nanomedicine for Alzheimer's disease therapy

Yutong Zhou, Feiyan Zhu, Yang Liu, Meng Zheng, Yibin Wang, Dongya Zhang, Yasutaka Anraku, Yan Zou, Jia Li, Haigang Wu, Xiaobin Pang, Wei Tao, Olga Shimoni, Ashley I. Bush, Xue Xue, Bingyang Shi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Search results