Computational aerodynamics of long segment congenital tracheal stenosis with bridging bronchus

Limin Zhu, Jinlong Liu, Weimin Zhang, Qi Sun, Haifa Hong, Zhou Du, Jinfen Liu*, Yi Qian, Qian Wang, Mitsuo Umezu

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference proceeding contributionpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Computational aerodynamics of long segment congenital tracheal stenosis with bridging bronchus'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science