Context-aware and adaptive QoS prediction for mobile edge computing services

Zhizhong Liu, Quan Z. Sheng, Xiaofei Xu, Dianhui Chu, Wei Emma Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Search results