DeepFusion: predicting movie popularity via cross-platform feature fusion

Wen Bai, Yuxiao Zhang, Weiwei Huang, Yipeng Zhou, Di Wu*, Gang Liu, Liang Xiao

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Search results