Imaging karatungk Cu-Ni mine in Xinjiang, Western China with a passive seismic array

Peixiao Du, Jing Wu*, Yang Li, Jian Wang, Chunming Han, Mark Douglas Lindsay, Huaiyu Yuan, Liang Zhao, Wenjiao Xiao

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Imaging karatungk Cu-Ni mine in Xinjiang, Western China with a passive seismic array'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences