Incremental graph pattern based node matching with multiple updates

Guohao Sun, Guanfeng Liu, Yan Wang, Mehmet Orgun, Quan Z. Sheng, Xiaofang Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Search results