Message from ICEBE 2009 program chairs: ICEBE 2009

Grigoris Antoniou*, Chengzheng Sun, Rolf T. Wigand, Claude Godart, Boualem Benatallah, Farouk Toumani, Dimitris Karagiannis, Lin Liu, Yinsheng Li, Jingzhi Guo, Haifeng Shen, David Chen, Hua Wang, Xiaohong Jiang, Randy Moulic, Beihong Jin, Yan Wang, Ying Chen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Cite this