Pin kun shan qu chuan bo mei jie xian zhuang diao cha yu fen xi: yi guang dong sheng qing xin xian wei li

Translated title of the contribution: Research on mass media and communication in remote regions: case study of Qingxin

Qin Guo, Huang Muxiong, Peng Liu, Shi Weijuan

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)
Translated title of the contributionResearch on mass media and communication in remote regions: case study of Qingxin
Original languageChinese
Pages (from-to)4-7
Number of pages4
JournalJournalism and communication
Issue number3
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

Republished from an article in Contemporary communications, Vol. 143, Issue 6, (2008), p.18-20

Cite this