Treeline dynamics in response to climate change in the Min Mountains, southwestern China

Zhi Jiang Zhao, Guo Zhen Shen, Liu Yi Tan, Dong Wei Kang, Meng Jun Wang, Wen Kang, Wen Xia Guo, Melanie J B Zeppel, Qiang Yu, Jun Qing Li*

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  3 Citations (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Treeline dynamics in response to climate change in the Min Mountains, southwestern China'. Together they form a unique fingerprint.

  Agriculture & Biology