Ultrahigh-temperature metamorphism and anticlockwise P-T-t path of Paleozoic granulites from north Qinling-Tongbai orogen, Central China

Hua Xiang, Li Zhang*, Zeng Qiu Zhong, M. Santosh, Han Wen Zhou, Hong Fei Zhang, Jian Ping Zheng, Shu Zheng

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

64 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ultrahigh-temperature metamorphism and anticlockwise P-T-t path of Paleozoic granulites from north Qinling-Tongbai orogen, Central China'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences