Versatile application of fluorescent quantum dot labels in super-resolution fluorescence microscopy

Xusan Yang, Karl Zhanghao, Hening Wang, Yujia Liu, Fan Wang, Xu Zhang, Kebin Shi, Juntao Gao*, Dayong Jin, Peng Xi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Citations (Scopus)

Search results